Aktualności

3 grudnia 2019

W dniu 05.12.2019 o godzinie 07.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania bajpasu dla obiektu WD-332 w km 392+233,20 na czas montażu ustroju nośnego.

8 listopada 2019

W dniu 13.11.2019 o godz. 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania ruchu wahadłowego przy użyciu sygnalizacji świetlnej na drodze DP3947E w km od 5+865 do 6+465 w obszarze posesji nr 41 Stobiecko Szlacheckie. Przy użyciu powyższego projektu zostanie przebudowana kanalizacja wodociągowa. Przewidywany okres przebudowy to 2 dni od daty wdrożenia projektu.

22 października 2019

W dniu 25.10.2019 o godzinie 9.00 Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną. Przejście dla pieszych będzie wykonane w km 436+640 przebudowywanej drogi DK1, przed rondem w Stobiecku Szlacheckim od strony Kamieńska.

3 października 2019

W dniu 3 października Wykonawca wprowadził o godz. 12.00 czasową organizację ruchu, dotyczącą zamknięcia dla ruchu samochodowego obiektu WA-320 w km 427+416 w ciągu drogi powiatowej nr 3931E w miejscowości Słostowice. Na czas zamknięcia wyznaczono objazd od Słostowic przez Pytowice, Kamieńsk, Gomunice.

25 września 2019

W dniu 25 września wprowadzono czasową organizację ruchu na DP 3947E. Ruch będzie odbywał się wahadłow (sygnalizacja świetlna).

24 września 2019

W dniu 24 września 2019 r. wprowadzona została czasowa organizacja ruchu DP 3928E. Ruch pod obiektem WA-325 odbywać się będzie wahadłowo. Ruch będzie odbywał się na zwężonej jezdni zgodnie z oznakowaniem.

16 września 2019

Wdrożono czasową organizację ruchu dotyczącego zamknięcia obiektu mostowego WA-325, który znajduje się w ciągu DK-1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego wytyczono objazdy zgodnie z projektem na okres 7 dni w terminie od 16.09.2019 r. do 23.09.2019 r.

Objazd poprowadzony zgodnie z ilustracją przez miejscowość: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Biała Góra, Malutkie.

Objazd poprowadzony zgodnie z ilustracją przez miejscowość: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Biała Góra, Malutkie
26 sierpnia 2019

W dniu 27.08.2019 nastąpi zamknięcie przejazdu pod obiektem mostowym WA-323, który znajduje się w ciągu Drogi Krajowej Nr 1 w km 431+690.

19 sierpnia 2019

W dniu 19.08.2019 Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu dla obiektu mostowego WA-326, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 435+510 na granicy Gminy Ładzice i Dobryszyce.

W dniu 19.08.2019 Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu dla obiektu mostowego WA-328, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 436+790 na obszarze Gminy Ładzice. Wprowadzona Zmiana Organizacji Ruchu nie dotyczy ruchu pieszego.

7 sierpnia 2019

W związku z planowanym zamknięciem wiaduktu autostradowego WA-322, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 430+585 nad przebiegającą pod spodem drogą gminną nr 112004E w miejscowości Ruda, gmina Dobryszyce, Wykonawca robót planuje wprowadzenie objazdów na czas budowy nowego obiektu.

Planowany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: od godziny 12:00 dnia 12.08.2019r. do lipca 2021r.

Na czas zamknięcia przejazdu pod DK1 przewidziano poprowadzenie objazdu drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce.

Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce
Lipiec 2019

Wykonawca, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 381/13 z dnia 04.11.2013 r., kontynuuje odhumusowanie, budowę dróg technologicznych, rozbiórkę nawierzchni DK1 i demontaż barier energochłonnych na jezdni lewej, prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, kolizji gazociągu oraz przy budowie przepustów; rozpoczęto roboty mostowe na obiektach, co powoduje dodatkowe utrudnienia i punktową zmianę organizacji ruchu na 1x1.

Zasadnicza część robót budowlanych zostanie wykonana na podstawie procedowanej obecnie zamiennej decyzji o ZRID.

W dniu 09.07.2019 r. w Stobiecku Szlacheckim odbył się odbiór części północnej oraz południowej zablokowanego dla robót stanowiska archeologicznego, co umożliwia prowadzenie prac budowlanych. Do przebadania pozostała część środkowa – zabudowania dworskie.

Od dnia 01.07.2019 r. Zespół Inżyniera Kontraktu rozpoczął pełnienie Nadzoru w ramach Etapu II (realizacja robót budowlanych).

Czerwiec 2019

06.06.2019 r. Wojewoda Łódzki wszczął postepowanie administracyjne w sprawie wydania zamiennej decyzji ZRID.

W dalszym ciągu funkcjonuje tymczasowa organizacja ruchu. Kontynuowane są prace przygotowawcze - na jezdni wschodniej trwają – rozbiórki i frezowanie starej nawierzcni, prace pod poszerzenie istniejącej drogi po stronie wschodniej – odhumosowanie, rozbiórki skarp drogowych, budowa dróg technologicznych, prace ziemne na przyszłym węźle “Radomsko” Bliskie końca są prace związane z przebudową kolizji sieci telekomunikacyjnych.

W dniu 14.06.2019 r. Łódzki Wojwódzki Konserwator Zabytków zezwolił Inwestorowi na kontynuację prac budowlanych w Kosówce. Wcześniej odblokowany został teren w rejonie węzła Radomsko. Na chwilę obecną zakaz kontynuowania prac dotyczy rejony Stobiecka Szlacheckiego.

Wykonawca na bieżąco bada w laboratiorium GDDKiA w Łodzi materiały budowlane i gromadzi je na przygotowanych zapleczach i placach składowych.

Wykonawca uzyskał komplet pozwoleń wodnoprawnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

Maj 2019

Wykonawca zakończył prace nad Projektem Budowlnym Zamiennym i Raportem o odziaływaniu inwestycji na środowisko.

16.05.2019r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie zamiennego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Załącznikami do wniosku są zaktualizowany Projekt Budowlany oraz Raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko.

Wykonawca przekazał do Inżyniera Projekty Wykonawcze obiektów inżynierskich wiadukt drogowy WD-318, wiadukt drogowy WD-324, wiadukt drogowy WD-330, wiadukt autostradowy WA-317 i wiadukt drogowy WD-327.

Na przełomie kwietnia i maja 2019 r. wdrożono tymczasową organizację ruchu – ruch odbywa obecnie na jezdni zachodniej, jeden pas ruchu w kierunku północnym i dwa pasy ruchu w kierunku południowym.

W dniu 06.05.2019 r. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję nakazującą wstrzymanie robót ziemnych w Stobiecku Szlacheckimna wysokości km 389+200 po obu stronach drogi.

W dniach 13 – 19 maja na Kontrakcie odbył się Tydzień Bezpieczeństwa pod hasłem „Nigdy nie idź na skróty”. Hasło nawiązuje do zdarzeń śmiertelnych mających miejsce na budowach. Nawiązując do tego przesłania, odbyły się rozmowy, debaty na temat wypadków. Między innymi omówiony zosta ostatni wypadek na S8 w Warszawie oraz inne zdarzenia mające miejsce na projektach sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. W ramach akcji zostało zorganizowane szkolenie z udzielania I pomocy poprowadzone przez specjalistyczny zespół trenerów – ratowników medycznych dedykowane pracownikom produkcyjnym.

W dniu 20.05.2019 r. dokonano oględzin i sporządzono protokół w sprawie zgłoszenia odkrycia kolejnych obiektów archeologicznych w obecności przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy. Podczas oględzin potwierdzono występowanie obiektów archeologicznych w postaci zaciemnienia ziemi w których znaleziono 5 obiektów z materiałem ceramicznym, pradziejowym, nowożytnym oraz węglem drzewnym.

W 22 tygodniu kalendarzowym (ostatni tydzień maja 2019 r.) rozpoczęto ratownicze badania archeologiczne w miejscowości Stobiecko Szlacheckie, na obszarze objętym decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wstrzymaniu robót.

26.04.2019

W związku z trwajacymi pracami przygotowawczymi do budowy odcinka autostrady A1 (Kamieńsk – Radomsko), przewiduje się wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w następujących terminach:

W dniach 27 i 28 kwietnia 2019 r. – tymczasowe ronda drogi krajowej nr 1 (Katowice – Łódź) z drogą krajową nr 42 (Kleszczów – Radomsko),

Rondo DK1 z DK 42

oraz drogi krajowej nr 1 (Katowice – Łódź) z drogą powiatową nr 3947E (Skalmierzyce – Radomsko).

Rondo DK1 z DP3947E

Natomiast od dnia 12 maja 2019 r. planowane jest zamknięcie jezdni wschodniej istniejącej drogi krajowej nr 1 i przełożenie ruchu na jezdnię zachonią w układzie 2+1.

Poniżej schemat tymczasowej organizacji ruchu dla zamknięcia jezdni wschodniej - przykładowy rysunek.

Zamknięcie jezdni wschodniej istniejącej drogi krajowej nr 1 i przełożenie ruchu na jezdnię zachonią w układzie 2+1
24.04.2019

W czasie robót przygotowawczych do budowy autostrady A1 w miejscu istniejącej DK-1, Wykonawca robót w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych natrafił na potencjalne obiekty archeologiczne. W związku z tym teren odkryć został zabezpieczony.

W dniu 23.04.2019r. służby archeologiczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Inwestora, Wykonawcy i Nadzoru dokonał oględzin terenów znalezisk. Tereny te położone są na obrzeżach budowy, poza trasą główną.

Zlokalizowano:

- W miejscowości Huby Dobryszyckie na obszarze około 75 arów występowanie obiektów archeologicznych w postaci 6 zaciemnień ziemi z materiałem archeologicznym w postaci fragmentów ceramiki pradziejowej oraz niepodczyszczonych zaciemnień na całym obszarze.

- W rejonie Portu Radomsko na tymczasowej drodze serwisowej na obszarze około 5 arów stwierdzono występowanie obiektów archeologicznych w postaci 5 zaciemnień ziemi , w których znaleziono materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki średniowiecznej.

- W rejonie Stobiecka Szlacheckiego, w trakcie prac związanych z oczyszczaniem i niwelacją terenu natrafiono na relikty założenia architektonicznego dworskiego razem z parkiem. W latach 70-tych XX wieku zostało ono przecięte drogą krajową nr 1. Na obszarze tym występuje materiał archeologiczny w postaci fragmentów ceramiki, kafli nowożytnych i ceramiki budowlanej oraz relikty konstrukcji murowanych.

Teren znalezisk został zabezpieczony, potwierdzone to zostało poleceniem Inżyniera Kontraktu. Z prac zostało wyłączone około 1% powierzchni placu budowy.


Marzec 2019

Prace projektowe rozpoczęte:

Prace projektowe zakończone:

Roboty przygotowawcze do robót drogowych:

W miesiącu marcu 2019r. Wykonawca prowadził następujące roboty: Ponadto Wykonawca cały czas prowadzi Roboty przygotowawcze związane z budową wyjazdów z budowy.

Roboty przygotowawcze do robót mostowych:

W miesiącu marcu 2019r. Wykonawca prowadził następujące roboty:

27.02.2019 - Spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach z Podwykonawcami.

Najbliższe spotkanie w ramach „Otwartych Drzwi” odbędzie się 4 marca 2019 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.
Przedstawiciele Zamawiającego będą czekali na wszystkich zainteresowanych, w salce konferencyjnej nr 70, w siedzibie Oddziału w Łodzi, przy ul. Irysowej 2.
Kolejne spotkania będą miały miejsce zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/

01.10.2018

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu na dwa końcowe odcinki autostrady A1 w Łódzkiem.
Podpisane zostały umowy w firmami, które w imieniu Zamawiającego będą pełniły nadzór inwestorski dla dwóch odcinków autostrady A1 Tuszyn - granica województwa.
W przypadku odcinka "C" Kamieńsk - Radomsko: wybrano konsorcjum firm: Ayesa - Polska i Ayesa - Hiszpania, za cenę 7,9 mln złotych. Z kolei odcinek "D" Radomsko - granica województwa będzie nadzorowało konsorcjum złożone z firm: Drogowa Trasa Średnicowa i INKO Consulting za cenę 6,72 mln złotych.

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/

14.09.2018

Podpisano umowę na realizację odcinka "C" autostrady A1, od Kamieńska do Radomska. [...]
Odcinek Kamieńsk - Radomsko (tzw. odcinek C) o długości ok. 16,7 km zaprojektuje i zbuduje konsorcjum firm: Strabag i Budimex. Wartość podpisanej umowy 573,1 mln złotych, a czas realizacji to 32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych: 15 grudnia - 15 marca).
Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana. Kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Betonowa nawierzchnia oznacza większą trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych trasa powinna służyć 30 - 40 lat.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/