Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:Zaawansowanie finansowe

117,53% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości

W dniu 06.11.2023 r. Inżynier wystawił Świadectwo Wykonania Robót kończąc okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu i potwierdzając usunięcie usterek wymienionych w Świadectwie Przejęcia Robót.
W dniu 04.08.2022 r. Wykonawca, zgodnie z Subklauzulą 10.1, złożył wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót objętych Kontraktem, w odpowiedzi na który, Inżynier w dniu 31.08.2022 r. wystawił Świadectwo Przejęcia potwierdzające zrealizowanie przez Wykonawcę Robót objętych Kontraktem.