Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:Zaawansowanie finansowe

117% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości

W dniu 04.08.2022 r. Wykonawca, zgodnie z Subklauzulą 10.1, złożył wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót objętych Kontraktem, w odpowiedzi na który, Inżynier w dniu 31.08.2022 r. wystawił Świadectwo Przejęcia potwierdzające zrealizowanie przez Wykonawcę Robót objętych Kontraktem.